ሓድሽ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ዘድልዮ

 • ቅጺ መሕተቲ መንነት /ID Form ንምምላእ ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቕራብ
 • ምሉእ ስም ሓታታይ ክሳብ 3ይ ወለዶ
 • ዕለትን ቦታን ልደት
 • መበቆል(ኦርጂናል) ክብሪ መዝገብ ብቆንስላዊ ጉዳያት ዝተረጋገጸ / Birth certificate Authenticated ዝኾነ ምቕራብ
 • ምሉእ ስም ኣደ ክሳብ 3ይ ወለዶ
 • ክልተ ቅዳሕ ወረቐት መንነት ናይ ኣቦን ኣደን ምቕራብ
 • ናይ ኣቦን ኣደን ቅዳሕ ወረቐት መንነት ምስ ዘይህልዉ ቅጺ ምስክርነት ዜግነት ንነበርቲ ወጻኢ ብውክልና ይምላእ። (ስም ወኪል ቁጽሪ ቴለፎን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቀረባ ዘመድ ብኣደ ወይ ብኣቦ)
 • መቦቆል ዓዲ ናይ ኣቦን ኣደን
 • ርባዕተ ስእሊ 35×45 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ኣብ ስትድዮ)
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ህልው ፓስፖርት ምስ ክልተ ቅዳሕን
 • ምሉእ ኣድራሻ ትነብረሉ ቦታ

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ