ሕጋዊ ሰነዳት

ፎርም B4 ንምምላእ

 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ምስ ቅዳሕ
 • ኦርጂናል መንበሪ ፍቃድ ምስ ቅዳሕ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ

ግቡኣት ምምላእ

 • ኤርትራዊ ወረቀት መንነት ምስ ቅዳሕ
 • ኦርጂናል መንበሪ ፍቃድ ምስ ቅዳሕ
 • መረጋገጺ ወረቀት
 • ዓመታዊ እቶት Declaration

ዉክልና ስልጣን

 • ብወገን ወካሊ ከቐርብ ዘለዎ ሓበሬታ፦
  • ምሉእ ስም ወካሊ
  • ቁጽሪ ወረቐት መንነት
  • ዕለትን ቦታ ልደትን
  • ህልው ኣድራሻ
 • ከም ‘ዉን ብወገን ተወካሊ፦
  • ምሉእ ስም ተወካሊ
  • ቁጽሪ ወረቐት መንነት
  • ዕለትን ቦታ ልደትን
  • ህልው ኣድራሻ
 • ትሕዝቶ ውክልና ብጽሑፍ ምቕራብ (ብኮምፑተር ክጽሓፍ ይምረጽ)
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ውክልና ስልጣን ሕጋዊ ሰነድ ብምኳኑ መሰረት ኣብ ኣጸሓሕፋ ጥንቃቀ ይሓትት። ብሕጊ ዘይቅቡል ምስ ዝኸዉን ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ ዝምልከቶ ኣካል ክነጽጎ ከምዝኽእል ኣብ ግምት ኽኣቱ ይግባእ። ስለዚ ሰነድ ዉክልና ብንጹር ቃላት ዝተጻሕፈን ኣድላዩ ሓበሬታታት ዝሓዘን ክኸውን ይግባእ
 • ብዛዕባ ገዛ፦ ከባቢ፡ ጎደና፡ ቁ.ገዛ፡ ቁ.ፍቓድ መዝገብ
 • ብዛዕባ መኪና፦ ዓይነት መኪና፡ ቁ. መለለይ ሰሌዳ፡ ቁ. ቻሲ
 • ብዛዕባ ገንዘብ፦ ስም ባንክ፡ ቁ. ሕሳብ ባንክ፡
 • ውክልና ስልጣን ቅቡል ንክኸውን እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ነጥብታት ክማላእ ኣለዎ
 • ውክልና ምርግጋጽ ዕለተ-ልደትን ኩነተ መርዓን ምስ ዝኸዉን ተወካሊ ቀረባ ዘመድ (ወላዲ፡ወላዲት፡ ሓዊ፡ ሓብቲ ወይ ሕጋዊ ጠበቓ ክኸዉን ይግባእ)
 • ኣብ ዉሽጢ 6 ወርሒ ኣብ ማ/ቤ/ጽ ቆንስላዊ ኮማዊ ጉዳያት ክረጋገጽ ኣለዎ
 • ግቡእ መሕወይ ግብሪን ካልእን ምምላእ
 • ሰነድ ውክልና ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ፡ ክሊራንስ መሕወይ ግብሪ (2%) ክህልዎ ግድን ኢዩ።

ምርግጋጽ ሰነድ

 • ኣብ ኤርትራ ብመንገዲ ቆንስላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ምስተረጋገጸ ሕጋውነት ለቢሱ ኣብ መንግስታዊ ይኹን ህዝባዊ ኣብያተ ጽሕፈት ተቐባልነት ይረክብብ።
 • ብኮፒ ወይ ብፋክስ ዝመጸ ሰነድ ኣይረጋገጽን
 • ኣብ ኤርትራ ዝተመስርሐ መቦቆላዊ ሰነድ ግድን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጨንፈር ቆንስላዊ ጉዳያት ተረጋጊጹ ምስ መጸ ኣብ ኤምባሲ ቅቡል ዝኸዉን

ምርግጋጽ ህላውን ነባርነት

ህላወ ምስክርነት ወይ ነባርነት ንጥሮታ ይኹን ወይ ንብረት ንኤርትራ ንምልኣኽ ዘኽእል ሓታቲ ብህይወት ከምዘሎ ወይ ነባሪ ሃገር ስካንዲነቪያን ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ክቕረብ ዘለዋ ሰነዳት፦

 • ኦርጂናል መንነት ወረቐት ምስ ቅዳሕ
 • ፓስፖርትን ቅዳሕን
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ዝተማልኣ መሕወይ ግብሪ / Clearances /

ምርግጋጽ ኩነተ-መርዓ

 • ኣብ ሃገረ Switzerland ካብቲ ዝነበርሉ ምምሕዳር ከተማ ኩነታት ሓዳር ዝሕብር ዝተረጋገጸ ሰነድ ከቕርብ ይግባእ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ዝተማልኣ መሕወይ ግብሪ / Clearances

ምርግጋጽ ካልእ ዝተፈላለዩ ሰነዳት

 • መበቆላዊ ሰነድ ናይቲ መረጋግጺ ተደልይሉ ዘሎ ጉዳይ
 • ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ሰነድ መበቆል ሰነድ ቁኑዕ ምዃኑ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይ ኣንጋዲት ሃገር ይረጋገጽ፡ ብመሰረት ዝተረጋገጸሉ ሰነድ ተሞርኪሱ ድማ ኣብ ኤምባሲ ከምዝረጋገጽ ይግበር
 • ዝተማልኣ መሕወይ ግብሪ / Clearances
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland

ፎቶ ግራፍ/ስእሊ ዝምልከት

 • ዝኮነ ንኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ፡ ኣገልግሎት ንምሕታት ዝቀርብ ፎቶ ግራፍ/ስእሊ ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝተሳእለ ናይ ስትዲዮ ክኽውን ኣለዎ
 • ክልተ ኣእዛን ዘርኢ፡ ፊት ንፊት ዝተሳእለ፡ ፍሽክታ/ክፉት ኣፍ ቕቡል ኣይኮነን
 • ብዘይካ ብሓኪም ዝተአዘዘ ዘዘውትሮ ናይ ዓይኒ መነጽር፡ ምስ እምነት ሃይማኖትን ዝተአሳሰር ቆቢዕን መዓመምያን እተዘይኮይኑ ካልእ ናይ ጸሓይ መነጽር ቆብዕን ባርኔጣን…ወዘተ ዘይለበሰ ክኸወን ይግባእ
 • ድሕሪ ባይታ (Background) ስእል’ውን ግድን ጻዕዳ ክኸውን ኣለዎ
 • ዓቀን ስእሊ 35×45mm ክኸውን ይግባእ
 • መጨረሻ ብድሕሪት ፎቶግራፍ ምሉእ ስም ሓታቲ ይሰፍር

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ