መንነት

ሓድሽ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ዘድልዮ

 • ቅጺ መሕተቲ መንነት /ID Form ንምምላእ ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቕራብ
 • ምሉእ ስም ሓታታይ ክሳብ 3ይ ወለዶ
 • ዕለትን ቦታን ልደት
 • ዓይነት ደም
 • መበቆል(ኦርጂናል) ክብሪ መዝገብ ብቆንስላዊ ጉዳያት ዝተረጋገጸ / Birth certificate Authenticated ዝኾነ ምቕራብ
 • ምሉእ ስም ኣደ ክሳብ 3ይ ወለዶ
 • ክልተ ቅዳሕ ወረቐት መንነት ናይ ኣቦን ኣደን ምቕራብ
 • ናይ ኣቦን ኣደን ቅዳሕ ወረቐት መንነት ምስ ዘይህልዉ ቅጺ ምስክርነት ዜግነት ንነበርቲ ወጻኢ ብውክልና ይምላእ። (ስም ወኪል ቁጽሪ ቴለፎን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቀረባ ዘመድ ብኣደ ወይ ብኣቦ)
 • መቦቆል ዓዲ ናይ ኣቦን ኣደን
 • ርባዕተ ስእሊ 35×45 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ኣብ ስትድዮ)
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ህልው ፓስፖርት ምስ ክልተ ቅዳሕን
 • ምሉእ ኣድራሻ ትነብረሉ ቦታ

መተካእታ ወረቐት መንነት ዝሓቱ ዘድልዮ

 • ቅጺ መሕተቲ መንነት /ID Form ንምምላእ ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቕራብ
 • ኣብ ኢድ ዘሎ ወረቐት መንነት ኦርጂናል ምስ ክልተ ቅዳሕ
 • ኣርባዕተ ስእሊ 35×45 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ)
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ናይ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ኣብ ኢድ ዘሎ ፓስፖርትን ምስ ክልተ ቅዳሕን
 • ምሉእ ኣድራሻ ትነብረሉ ቦታ

መኣረምታ ኣብ ወረቀት መንነት ዘድልዩ

መኣረምታ ወረቐት መንነት (ስም፡ ዕለት ልደት፡ ወይ ቦታ ልደት) ዝምልከት ብቤት ፍርዲ ምስ ተወሰነን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብቆንስላዊ ጉዳያት ምስ ተረጋገጸን ጥራይ ኢዩ ዝፍጸም

ዝጠፈእ ወረቐት መንነት/ Lost ID Card

 • ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ብምቕራብ ቅጺ መሕተቲ መንነት /ID Form ክምላእ ይግባእ። እዚ ከይተመለአ ምትካእ መስርሕ ኣይጀመርን ኢዩ
 • ቅዳሕ ወረቀት መንነት ምስ ዝህልዉ ይቐረብ
 • መንነት ወረቀት ዝጠፍአ ከም ዝጠፍኣ ናይ ፖሊስ ወረቀት ምቕራብ
  • ተዋሂቡ ዝጸነሐ ወረቐት መንነት ኣበይን መዓስን ተዋሂቡ
  • ቁጽሪ መንነት ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ኤርትራ ምስ ተረጋገጸ መስርሕ ምትካእ ይጅመር
  • ምሉእ ስም ኣደ፡ መበቆል ዓዲ ናይ ኣቦን ኣደን

ወረቀት መንነት ንትሕቲ ዕድመ ክማላእ ዘለዎ ሰነዳት/ Eritrean ID for Underage

 • ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ንምምላእ ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ምቕራብ
 • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ኦርጂናልን ምስ ክልተ ቅዳሕ
 • ብምኽንያት መርዓን ካልእን ምኽንያት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤት ፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
 • ክልተ (2) ስእሊ 35×45 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ኣብ ስትድዮ)
 • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ህልው ኦርጂናል ፓስፖርት ምስ ቕዳሕ

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ