ወረቀት መንነት ንትሕቲ ዕድመ ክማላእ ዘለዎ ሰነዳት/ Eritrean ID for Underage

  • ቅጺ መሕተቲ ፓስፖርት ንምምላእ ኣብ ኤምባሲ ብኣካል ምቕራብ
  • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ኦርጂናልን ምስ ክልተ ቅዳሕ
  • ብምኽንያት መርዓን ካልእን ምኽንያት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ፡ እቲ ዝቕየር ብቤት ፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
  • ክልተ (2) ስእሊ 35×45 (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ኣብ ስትድዮ)
  • ስእሊ ምስ መነጸር ዓይኒ ምስ ዝኸውን፡ መነጸር ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ ዘረጋግጽ ሕክምና ወረቐት ምቕራብ የድሊ። እቲ ስእሊ ብንጹር ንዓይኒ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ
  • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
  • ህልው ኦርጂናል ፓስፖርት ምስ ቕዳሕ
  • ዝተማልአ ግቡኣት መሕወይ ግብሪ/ Clearances

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ