ዉክልና ስልጣን

 • ብወገን ወካሊ ከቐርብ ዘለዎ ሓበሬታ፦
  • ምሉእ ስም ወካሊ
  • ቁጽሪ ወረቐት መንነት
  • ዕለትን ቦታ ልደትን
  • ህልው ኣድራሻ
 • ከም ‘ዉን ብወገን ተወካሊ፦
  • ምሉእ ስም ተወካሊ
  • ቁጽሪ ወረቐት መንነት
  • ዕለትን ቦታ ልደትን
  • ህልው ኣድራሻ
 • ትሕዝቶ ውክልና ብጽሑፍ ምቕራብ (ብኮምፑተር ክጽሓፍ ይምረጽ)
 • ምስክር ወረቀት ነባርነት Switzerland
 • ውክልና ስልጣን ሕጋዊ ሰነድ ብምኳኑ መሰረት ኣብ ኣጸሓሕፋ ጥንቃቀ ይሓትት። ብሕጊ ዘይቅቡል ምስ ዝኸዉን ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ ዝምልከቶ ኣካል ክነጽጎ ከምዝኽእል ኣብ ግምት ኽኣቱ ይግባእ። ስለዚ ሰነድ ዉክልና ብንጹር ቃላት ዝተጻሕፈን ኣድላዩ ሓበሬታታት ዝሓዘን ክኸውን ይግባእ
 • ብዛዕባ ገዛ፦ ከባቢ፡ ጎደና፡ ቁ.ገዛ፡ ቁ.ፍቓድ መዝገብ
 • ብዛዕባ መኪና፦ ዓይነት መኪና፡ ቁ. መለለይ ሰሌዳ፡ ቁ. ቻሲ
 • ብዛዕባ ገንዘብ፦ ስም ባንክ፡ ቁ. ሕሳብ ባንክ፡
 • ውክልና ስልጣን ቅቡል ንክኸውን እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቕሰ ነጥብታት ክማላእ ኣለዎ
 • ውክልና ምርግጋጽ ዕለተ-ልደትን ኩነተ መርዓን ምስ ዝኸዉን ተወካሊ ቀረባ ዘመድ (ወላዲ፡ወላዲት፡ ሓዊ፡ ሓብቲ ወይ ሕጋዊ ጠበቓ ክኸዉን ይግባእ)
 • ኣብ ዉሽጢ 6 ወርሒ ኣብ ማ/ቤ/ጽ ቆንስላዊ ኮማዊ ጉዳያት ክረጋገጽ ኣለዎ
 • ግቡእ መሕወይ ግብሪን ካልእን ምምላእ
 • ሰነድ ውክልና ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ፡ ክሊራንስ መሕወይ ግብሪ (2%) ክህልዎ ግድን ኢዩ።

ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ጠውቁ